Red Dt Finder heeft twee hoofdactiviteiten:

1. Onze adviezen zijn gericht op het opzetten c.q. aanpassen van bedrijfsprocessen die direct op de gegevens- en informatiebeveiliging ingrijpen.

Uitgangspunt vormt de balans tussen de twee "uiteinden" van die beveiliging: Toegankelijkheid voor de doelgroep en afscherming van alle andere mogelijke "belangstellenden".

Voor ons betekent "toegankelijkheid voor de doelgroep" onder meer dat die toegankelijkheid met minimale inzet van de gebruiker c.q. beheerder van gegevens kan plaats vinden.

Afscherming (voorkóming van misbruik, zowel door derden als door ongeautoriseerd eigen "personeel") moet plaats vinden zonder ingewikkelde procedures.

2. Ten behoeve van gegevensherstel beschikken wij over geavanceerde mogelijkheden voor het herstellen c.q. weer toegankelijk maken van bestanden die als gevolg van bedieningsfouten of falende systeemcomponenten zijn beschadigd c.q. zoekgeraakt. Daarvoor gebruiken we een combinatie van software, speciale apparatuur en onze expertise op het gebied van het "innerlijke leven" van harde schijven en andere systeemonderdelen.